Privatlivspolitik

Generelt

E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., indehavere af mærket Barefoot Wine, 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ, (efterfølgende kaldet GALLO) har anmodet CMC W. Grün, Josefshöhe 1, 87452 Altusried, Tyskland (efterfølgende kaldet CMC), om for GALLO at administrerehjemmesiden www.barefoot-win.eu. CMC vil derfor gerne i efterfølgendedatabeskyttelseserklæring informere dig om, i hvilket omfang data indhentes vedanvendelse af vores hjemmeside, og til hvilket formål disse data anvendes.

Til brugernes personlige oplysninger, som behandles i forbindelse med detteonline-tilbud, hører lagerdata (f.eks. navne og adresser på kunder), kontraktdata(f.eks. ydelser, der er gjort brug af), anvendelsesdata (f.eks. besøgte hjemmesideri vores online-tilbud) og indholdsdata (f.eks. kontakt pr. e-mail). 

„Brugere“ inkluderer her alle kategorier af personer, som berøres afdatabehandlingen. 

Ved ubesvarede spørgsmål bedes du henvende dig til voresdatabeskyttelsesansvarlige på service@barefoot-win.euvedrørende „databeskyttelse“.

 

Specifikt

Databeskyttelseserklæring

Vi garanterer, at vi udelukkende indhenter, behandler, opbevarer og anvenderdine forekommende data i forbindelse med afviklingen af din deltagelse i konkurrencen, forespørgsler eller til interne formål eller for at levere ydelser, som du har efterspurgt, eller for at tilbyde indhold. 

Grundlag for databehandlingen

Vi behandler kun brugernes personlige oplysninger med overholdelse af de gældende bestemmelser om databeskyttelse. Brugeres data behandles kun vedtilstedeværelse af følgende lovmæssige tilladelsesbetingelser:  

 - for at levere vore kontraktmæssige ydelser og online-services
 - ved tilstedeværelse af dit samtykke
 - på grundlag af vores berettigede interesser (dvs. interesse i analysen, specieltved rækkeviddemåling, indhentning af adgangsdata og anvendelse afserviceydelser fra tredjemands-udbydere).

Vi vil gerne påvise for dig, hvor de ovenstående retsgrundlag er lovfæstet i GDPR:  

Samtykke

Art. 6 stk. 1 litra a. og art. 7 i GDPR

Behandling til levering af vore ydelser og gennemførsel af kontraktmæssigeforanstaltninger: art. 6 stk. 1 litra b. i GDPR.
Behandling til opfyldelse af vore lovmæssige forpligtelser: art. 6 stk. 1 litra c. i GDPR.
Behandling til varetagelse af vore berettigede interesser: art. 6 stk. 1 litra f. i GDPR.

Følgende personlige oplysninger indhentes til følgende formål:

Fra alle deltagere indhentes fornavn, efternavn og e-mailadresse for at kunnekommunikere med kampagnens brugere. For at kunne overdrage præmierne i tilfælde af en gevinst anmodes desuden om følgende oplysninger: leveringsadresse (gade, husnummer, postnummer, by og land) ogtelefonnummer.

Ydermere indhentes deltagernes fødselsdato for at kunne vurdere, omdeltagelsesbetingelsen „deltagelse fra 18 år“ er overholdt.

Dataoverførsel til tredjemand

En videregivelse af data til tredjemand finder sted i forbindelse med kampagnentil fremsendelse af konkurrencepræmierne.

Såfremt vi anvender underleverandører for at levere vore ydelser, tager vi egnede, juridiske forholdsregler samt træffer relevante tekniske ogorganisatoriske foranstaltninger for at sørge for beskyttelse af personligeoplysninger i henhold til de gældende, lovmæssige forskrifter. 

Der er således aktuelt truffet en aftale medWeblizards GmbH, Germaringen, Tyskland, da de er ansvarlige for programmering og hosting af kampagnen. 

Forsendelsen af konkurrencepræmierne vil blive foretaget af lokale pakkeposttjenester. 

Dataoverførsel til et tredjeland eller en international organisation

Som tredjeland forstås de lande, hvor GDPR ikke er en direkte gældende lov. Detomfatter principielt alle lande uden for Den Europæiske Union eller DetEuropæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

En dataoverførsel til et tredjeland eller en international organisation finder ikkested.

Opbevaringsperiode for dine personlige oplysninger 

Vi henholder os til principperne om minimering af data og undgåelse af data. Viindhenter, behandler og anvender udelukkende dine personlige oplysninger tilgennemførsel af denne kampagne. Efter udtrækning af vinderne (05.08.2022 CET) og afsluttet forsendelse af konkurrencepræmierne slettes dine oplysningeromgående, såfremt ingen lovmæssige eller kontraktmæssige bestemmelser er tilhinder for dette. Server-logfilerne slettes 3 måneder efter kampagnens afslutning. 

Kontakt

Hvis du kontakter os pr. online-formular eller e-mail, er du indforstået med den elektroniske kommunikation. I forbindelse med kontakten med os indhentespersonlige oplysninger. De oplysninger, du har angivet, opbevares udelukkendemed henblik på behandling af deltagelsen eller forespørgslen samt til eventuelle opfølgende spørgsmål.

Vi vil gerne oplyse dig om retsgrundlagene herfor:

Behandling til levering af vore ydelser og gennemførsel af kontraktmæssigeforanstaltninger

Art. 6 stk. 1 litra b. i GDPR.

Behandling til varetagelse af vore berettigede interesser

Art. 6 stk. 1 litra f. i GDPR.

Vi vil gøre dig bekendt med, at e-mails uberettiget og ubemærket kan åbnes ogændres ved overførslen. Desuden vil vi gøre opmærksom på, at vi anvender en software til filtrering af uønskede e-mails (spam-filter). Ved hjælp af spam-filteretkan e-mails afvises, hvis de på grund af bestemte kendetegn bliver identificeretsom ulovlig spam. 

 

Hvilke rettigheder har du?

Oplysningsret

Du har ret til at indhente gratis oplysning om dine opbevarede data. Efteranmodning meddeler vi dig i henhold til gældende lovgivning på skrift, hvilkepersonlige oplysninger vi har opbevaret om dig. De indeholder ligeledesoprindelsen og modtagerne af dine data samt formålet med databehandlingen. 

Ret til berigtigelse

Du har ved fejl ret til at berigtige dine data, som er opbevaret hos os. Dermed kandu forlange en begrænsning af behandlingen, f.eks. ved benægtelse afrigtigheden af personlige oplysninger. 

Ret til spærring 

Du kan desuden lade dine data spærre. For at sikre, at en spærring af dine dataaltid kan tilgodeses, skal disse data opbevares i en spærrefil med henblik påkontrol. 

Ret til sletning

Du kan ligeledes forlange sletning af dine personlige oplysninger, såfremt der ikke er lovmæssige opbevaringspligter. Såfremt der er en sådan forpligtelse, spærrer vi dine data efter ønske. Hvis de relevante lovmæssige forudsætningerforeligger, vil vi også slette dine personlige oplysninger, selvom der ikkeforeligger et tilsvarende krav fra din side. 

Ret til dataportabilitet

Du er berettiget til at forlange af os, at vi tilvejebringer de personligeoplysninger, som vi har fået fremsendt, i et format, som gør det muligt at fremsende dem til en anden adresse. 

Ret til at anke ved en tilsynsmyndighed

I tilfælde af databeskyttelsesretslige overtrædelser har den implicerede ret til at anke ved den ansvarlige tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndighed veddatabeskyttelsesretslige anliggender er delstatens databeskyttelsesansvarlige i den delstat, hvor vores firma har sit domicil. Du kan se en liste over de databeskyttelsesansvarlige samt deres kontaktdata på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til indsigelse

Du har altid mulighed for at tilbagekalde deltagelsen i kampagnen. Her er dettilstrækkeligt at sende en relevant e-mail til service@barefoot-win.eu. Eftertilbagekaldelse af deltagelsen i kampagnen slettes dine indhentede og opbevaredepersonlige oplysninger omgående. Du annulleres dermed fra deltagelse i kampagnen.

 

Beskyttelse af personlige oplysninger 

Vi træffer kontraktmæssige, organisatoriske og tekniskesikkerhedsforanstaltninger i henhold til det tekniske niveau for at sikre, at forskrifterne i databeskyttelseslovene overholdes, og for dermed at beskytte de data, som behandles af os, mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod adgang fra uberettigede personer.

Til sikkerhedsforanstaltningerne hører især den krypterede overførsel af datamellem din browser og vores server. Her anvendes en 256-bit-SSL krypteringsteknik.

Dermed beskyttes dine personlige oplysninger i forbindelse med følgendepunkter (uddrag):

Bevaring af fortroligheden af personlige oplysninger 

For at bevare fortroligheden af dine personlige oplysninger, som er opbevaret hosos, har vi truffet forskellige foranstaltninger til indgangs-, tilgangs- ogadgangskontrol.

Bevaring af integriteten af dine personlige oplysninger

For at bevare integriteten af dine personlige oplysninger, som er opbevaret hosos, har vi truffet forskellige foranstaltninger til videregivelses- ogindtastningskontrol.

Bevaring af tilgængeligheden af personlige oplysninger

For at bevare tilgængeligheden af dine personlige oplysninger, som er opbevarethos os, har vi truffet forskellige foranstaltninger til ordre- ogtilgængelighedskontrol.

De sikkerhedsforanstaltninger, som anvendes, forbedres løbende i henhold til den teknologiske udvikling. På trods af disse foranstaltninger kan vi på grund afinternettets usikre natur ikke garantere sikkerheden på din dataoverførselvedrørende vores online-tilbud. Som følge deraf foregår enhver dataoverførselfra dig vedrørende vores online-tilbud på din egen risiko. 

Beskyttelse af mindreårige

Personer, som endnu ikke er fyldt 18 år, må kun stille personlige oplysninger tilrådighed for os, hvis et udtrykkeligt samtykke fra den opdragelsesansvarligeforeligger. Disse data behandles i henhold til denne databeskyttelseserklæring.

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indhenter og opbevarer automatisk oplysninger i såkaldteserver-logfiler, som din browser automatisk fremsender til os. De er:

 - browsertype og browserversion
 - anvendt styresystem
 - referrer URL
 - domænenavn på den benyttede computer
 - tidspunkt på serverforespørgslen
 - IP-adresse

En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Grundlag for databehandlingen er art. 6 stk. 1 litra f. i GDPR, som tilladerdatabehandling til varetagelse af vore berettigede interesser og/eller art. 6 stk. 1 litra b. i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt ellerforkontraktmæssige foranstaltninger. 

Cookies

Vi anvender cookies. Ved cookies drejer det sig om små tekstfiler, som lagreslokalt i din internetbrowsers mellemlager. Disse cookies gør det muligt at genkende internetbrowseren. Filerne anvendes for at hjælpe browseren med at navigere gennem online-tilbuddet og at kunne benytte alle funktioner i det fuldeomfang.

Vores online-tilbud anvender: browser-cookies.

Kontrol af cookies foretaget af brugeren

Browser-cookies: Du kan indstille alle browsere således, at cookies kunaccepteres ved forespørgsel. Via indstilling kan også kun de cookies accepteres, hvis sider netop besøges. Alle browsere tilbyder funktioner, som gør selektiv sletning af cookies mulig. Accept af cookies kan også generelt slukkes, så skalman imidlertid være indforstået med eventuelle begrænsninger afbrugervenligheden på dette online-tilbud. 

Levetid på anvendte cookies

Cookies administreres af webserveren til vores online-tilbud. Dette online-tilbudanvender: transiente cookies/sessions-cookies (engangs-anvendelsesproces) 
Levetid: til dette online-tilbud lukkes

Cookies deaktiveres eller fjernes (opt-out)

Alle webbrowsere giver mulighed for at begrænse og slette cookies. Yderligereoplysninger om dette kan du se på følgende hjemmesider:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265

Reklameanalysetjenesten Matomo

Vi anvender webanalysetjeneste-softwaren Matomo (https://matomo.org/), en tjeneste fra udbyderen InnoCraft Ltd, 150 Willis Street, 6011 Wellington, New Zealand, („Matomo“), for at indhente og opbevare data til marketing- ogoptimeringsformål. På baggrund af disse data oprettes anvendelsesprofiler underet pseudonym, og hertil anvendes cookies. De data, som er indhentet medMatomo-teknologien (inklusive din anonymiserede IP-adresse) overføres kun tilvores server og opbevares med henblik på anvendelsesanalyse, som har til formålat optimere vores online-tilbud. 

De oplysninger, som er genereret af cookies, i den pseudonyme brugerprofilanvendes ikke til at identificere dig personligt og kædes ikke sammen medpersonlige oplysninger via brugerens pseudonym. Hvis du ikke er indforståetmed opbevaring og analyse af disse data fra besøget på vores online-tilbud ogønsker at gøre indsigelse for fremtiden, kan du forhindre anvendelsen af cookiesog dermed din medvirken i sporingen. 

Til dette kan du indstille din browser således, at du bliver informeret omanvendelse af cookies og separat kan afgøre deres accept eller udelukke accept afcookies i visse tilfælde eller generelt. Ved manglende accept af cookies kanfunktionaliteten på vores online-tilbud være begrænset.

Hvis du ikke er indforstået med opbevaring og analyse af disse data fra dit besøg, kan du på ethvert tidspunkt efterfølgende med et museklik gøre indsigelse modopbevaringen og anvendelsen. I dette tilfælde sættes der i din browser en såkaldtopt-out-cookie, som betyder, at Matomo ikke indhenter sessionsdata. Du bedesvære opmærksom på, at en fuldstændig sletning af dine cookies har den konsekvens, at også opt-out-cookien slettes og eventuelt skal aktiveres igen afdig.

Ændring af vore bestemmelser om databeskyttelse 

Vi forbeholder os retten til lejlighedsvist at tilpasse voresdatabeskyttelseserklæring, så den altid er i overensstemmelse med de aktuelle, lovmæssige krav eller for at omsætte ændringer i vore ydelser tildatabeskyttelseserklæringen. Dette kunne for eksempel dreje sig om introduktionaf nye services. For dit næste besøg gælder således den nyedatabeskyttelseserklæring. 

Status: marts 2022