Privacybeleid

Algemeen

E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., eigenaar van het merk Barefoot Wine, 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ, (hiernaGALLO genoemd), heeft CMC W. Grün, Josefshöhe 1, 87452 Altusried, Duitsland, (hierna CMC genoemd), de opdracht gegeven om de website www.barefoot-win.eu voor GALLO te exploiteren. Daarom wil CMC u in de onderstaande privacyverklaring informeren over de mate waarin gegevensworden verzameld bij het gebruik van onze website en waarvoor deze gegevensworden gebruikt.

Tot de persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit online aanbod worden verwerkt, behoren stamgegevens (bv. namen en adressen van klanten), contractuele gegevens (bv. gebruikte diensten), gebruiksgegevens (bv. bezochte website van ons online aanbod) en inhoudelijke gegevens (bv. contactopname via e-mail). 

“Gebruikers” omvat hierbij alle categorieën van personen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn. 

Als u nog vragen hebt, gelieve zich te richten tot onze functionaris voorgegevensbescherming door een e-mail te sturen naar service@barefoot-win.eumet als onderwerp “Gegevensbescherming”.

 

Specifiek

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Wij garanderen dat wij uw eventuele gegevens enkel verzamelen, bewerken, opslaan en gebruiken in verband met de afhandeling van uw deelname aan de wedstrijd, aanvragen of voor interne doeleinden of om door u gevraagde diensten te leveren of inhoud ter beschikking te stellen. 

Basis van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers enkel met inachtneming van de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming. De gegevens van de gebruikers worden enkel verwerkt, als de volgende wettelijke feitelijketoestemmingen bestaan: 

- om onze contractuele prestaties en online diensten te leveren
- als wij uw toestemming hebben
- op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, in het bijzonder bij de reikwijdtemeting, verzamelen van toegangsgegevens en gebruik van de diensten van derde-aanbieders).

Wij willen u graag tonen waar de voormelde rechtsgronden in de AVG geregeldzijn: 

Toestemming

Art. 6 lid 1 sub a en art. 7 AVG

Verwerking voor de uitvoering van onze overeenkomst en om vóór de sluitingvan een overeenkomst maatregelen te nemen: art. 6 lid 1 sub b AVG.
Verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: art. 6 lid 1 sub c AVG.
Verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: art. 6 lid 1 sub f AVG.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Van alle deelnemers wordt de voornaam, de naam en het e-mailadres verzameldom met de gebruikers van de actie te kunnen communiceren. Om de prijzen tekunnen overmaken als men gewonnen heeft, worden bijkomend de volgendegegevens opgevraagd: verzendadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) en telefoonnummer.

Verder wordt de geboortedatum van de deelnemers verzameld om te kunnenbeoordelen of aan de voorwaarde voor deelname “Deelname vanaf 18 jaar” voldaan is.

Gegevensoverdracht aan derden

Het doorgeven van gegevens aan derden gebeurt in het kader van de actie om de wedstrijdprijzen te verzenden.

In zoverre wij onderaannemers inzetten om onze diensten te verlenen, nemen wijgeschikte wettelijke voorzorgsmaatregelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften. 

Dienovereenkomstig werd er met Weblizards GmbH, Germaringen, Duitslandeen overeenkomst gesloten, omdat zij met het programmeren en hosten van de actie belast zijn.

De verzending van de wedstrijdprijzen zal door lokale pakketdiensten gebeuren.

Gegevensoverdracht aan een derde-land of internationale organisatie

Als derde-land worden landen beschouwd waarin de AVG geen rechtstreekstoepasselijk recht is. Dit omvat in principe alle landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte.

Er worden geen gegevens aan een derde-land of internationale organisatiedoorgegeven.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

Wij houden ons aan de beginselen van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voordeze actie. Na het bepalen van de winnaars (5-8-2022 MET) en de verzendingvan de wedstrijdprijzen worden uw gegevens onverwijld gewist, in zoverre ditgeen afbreuk doet aan wettelijke of contractuele regelingen. De serverlogbestanden worden 3 maanden na het einde van de actie gewist.

Contactopname

Als u via het online formulier of e-mail contact met ons opneemt, gaat u akkoordmet de elektronische communicatie. In het kader van de contactopname met onsworden persoonsgegevens verzameld. De door u verstrekte gegevens worden enkel opgeslagen voor de verwerking van de deelname of aanvraag en voormogelijke daaropvolgende vragen.

Wij willen u graag de rechtsgronden daarvoor noemen:

Verwerking voor de uitvoering van onze overeenkomst en om vóór de sluitingvan een overeenkomst maatregelen te nemen

art. 6 lid 1 sub b AVG.

Verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

art. 6 lid 1 sub f AVG.

Wij willen u erop wijzen dat e-mails tijdens de overdracht ongemerkt dooronbevoegden kunnen worden meegelezen of veranderd. Verder willen wij uwaandacht vestigen op het feit dat wij software inzetten om ongewenste e-mails tefilteren (spamfilter). Door de spamfilter kunnen e-mails worden geweigerd, als zedoor bepaalde kenmerken ten onrechte als spam worden geïdentificeerd.

 

Welke rechten hebt u?

Recht van inzage

U hebt het recht kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens in te winnen. Op vraag delen wij u volgens het geldende recht schriftelijk mee welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Dit omvat eveneens de herkomst en de ontvangers van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. 

Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen te laten rechtzetten, als ze onjuist zijn. U kunt hierbij een beperking van de verwerking eisen, bv. bijbetwisting van de juistheid van persoonsgegevens. 

Recht van afscherming 

Verder kunt u uw gegevens laten afschermen. Opdat er steeds rekening kanworden gehouden met een afscherming van de gegevens, moeten deze gegevenster controle in een afschermingsbestand worden opgenomen. 

Recht op wissing

U kunt eveneens eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist, in zoverre er geen wettelijke bewaarplichten bestaan. In zoverre een dergelijke verplichtingbestaat, schermen wij uw gegevens op vraag af. Als de gepaste wettelijkevoorwaarden bestaan, zullen wij ook zonder overeenkomstige vraag van u uwpersoonsgegevens wissen. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om van ons te eisen dat wij de aan ons verstrektepersoonsgegevens ter beschikking stellen in een formaat dat aan een andere instantie kan worden overgedragen. 

Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wettelijke gegevensbescherming heeft de betrokkene recht van bezwaar bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijfzijn zetel heeft. Een lijst van de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zijn via de volgende link terug te vinden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht van bezwaar

U hebt steeds de mogelijkheid om uw deelname aan de actie te herroepen. Hiervoor volstaat het om een overeenkomstige e-mail te sturen naarservice@barefoot-win.eu. Na herroeping van uw deelname aan de actie worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van u onverwijld gewist. U zietdaarmee af van deelname aan de actie.

 

Bescherming van persoonsgegevens 

We nemen contractuele, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelenvolgens de stand van de techniek om te verzekeren dat de voorschriften van de wetten inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om zodoende de doorons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijkemanipulaties, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Tot de veiligheidsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleuteldeoverdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Hiervoor wordt een256 bit-SSL-versleutelingstechniek ingezet.

Uw persoonsgegevens worden daarbij in het kader van de volgende puntenbeschermd (uittreksel): 

Bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens 

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen tebeschermen, hebben wij verschillende maatregelen voor de toegangscontrolegenomen.

Bescherming van de integriteit van uw persoonsgegevens

Om de integriteit van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen tebeschermen, hebben wij verschillende maatregelen genomen om het doorgevenen invoeren te controleren.

Bescherming van de beschikbaarheid van persoonsgegevens

Om de beschikbaarheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen tebeschermen, hebben wij verschillende maatregelen genomen om de opdrachtenen beschikbaarheid te controleren.

De ingezette veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de technologische ontwikkeling. Ondanks deze voorzorgen kunnen wij omwille van de onzekere aard van het internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naarons online aanbod niet garanderen. Daardoor gebeurt iedere gegevensoverdrachtvan u naar ons online aanbod op uw eigen risico. 

Bescherming van minderjarigen

Personen die nog geen 18 jaar zijn, mogen enkel persoonlijke informatie aan onster beschikking stellen, als de personen die de ouderlijke macht uitoefenenuitdrukkelijk daarmee instemmen. Deze gegevens worden volgens dezeprivacyverklaring verwerkt.

Serverlogbestanden

De provider van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons overmaakt. Dit zijn: 

- browsertype en browserversie
- gebruikt besturingssysteem
- referrer URL
- hostnaam van de computer die toegang heeft
- tijdstip van de serveraanvraag
- IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG die de gegevensverwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen toestaat en/of art. 6 lid 1 sub b AVG die de verwerking van gegevens toestaatvoor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van eenovereenkomst maatregelen te nemen.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de tijdelijke opslag van uw internetbrowser worden opgeslagen. Dankzij de cookies kan de internetbrowser opnieuw worden herkend. De bestanden worden gebruikt om de browser te helpen door het online aanbod te navigeren en alle functies volledig te kunnen gebruiken.

Ons online aanbod maakt gebruik van: browsercookies.

Controle van cookies door de gebruiker

Browsercookies: U kunt alle browsers zodanig instellen dat cookies enkel opvraag worden aanvaard. Naargelang de instelling kunnen ook enkel cookiesworden aanvaard van pagina’s die net worden bezocht. Alle browsers biedenfuncties waarmee cookies selectief kunnen worden gewist. Het aanvaarden van cookies kan ook algemeen worden uitgeschakeld. Eventuele beperkingen van de gebruiksvriendelijkheid van dit online aanbod moeten dan evenwel op de kooptoe worden genomen.

Levensduur van de gebruikte cookies

Cookies worden door de webserver van ons online aanbod beheerd. Dit online aanbod maakt gebruik van: tijdelijke cookies/sessiecookies (eenmalig gebruik)
Levensduur: tot en met het sluiten van dit online aanbod

Cookies deactiveren of verwijderen (opt-out)

Iedere webbrowser biedt mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265

Reclameanalysedienst Matomo

Wij maken gebruik van de webanalysedienstsoftware Matomo (https://matomo.org/), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd, 150 Willis Street, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (“Matomo”), om gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden teverzamelen en op te slaan. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniemgebruikersprofielen opgesteld, waarvoor cookies worden gebruikt. De gegevensdie met de Matomo-technologie worden verzameld (met inbegrip van uwgeanonimiseerde IP-adres) worden enkel aan onze server overgedragen en opgeslagen voor gebruiksanalyse om ons online aanbod te optimaliseren. 

De informatie die door de cookie wordt verzameld in het gepseudonimiseerdegebruikersprofiel wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en nietsamengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Als u niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van deze gegevens afkomstig van het bezoeken van ons online aanbod en voor de toekomst bezwaar wil maken, kunt u het gebruik van cookies en zodoende de deelname aan de trackingverhinderen. 

U kunt uw browser hiervoor zodanig instellen dat u wordt ingelicht over hetplaatsen van cookies en één voor één kunt beslissen om ze te aanvaarden of cookies voor bepaalde gevallen te aanvaarden of algemeen uit te sluiten. Als cookies niet worden aanvaard, kan de functionaliteit van ons online aanbodbeperkt zijn.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van deze gegevensafkomstig van uw bezoek, kunt u hierna met een muisklik steeds bezwaar makentegen de opslag en het gebruik. In dat geval wordt er in uw browser een zg. opt-outcookie geplaatst, wat tot gevolg heeft dat Matomo helemaal geensessiegegevens verzamelt. Gelieve er rekening mee te houden dat het volledigwissen van uw cookies tot gevolg heeft dat ook de opt-outcookie wordt gewist en evt. opnieuw door u moet worden geactiveerd.

Wijzigingen van onze bepalingen inzake gegevensbescherming 

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring af en toe aan tepassen, zodat ze steeds aan de actuele wettelijke vereisten voldoet of omwijzigingen van onze diensten in de privacyverklaring op te nemen. Dit kanbijvoorbeeld om de invoering van nieuwe services gaan. Voor uw volgendebezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring. 

Stand: maart 2022