Officiële voorwaarden

Barefoot Wine BBQ Sweepstakes 

Officiële voorwaarden - Nederland

Inleiding

1. Deelname aan de Barefoot Wine BBQ Sweepstake is toegestaan aan burgers in Nederland die 18 jaar en ouder zijn. Deelname is niet toegestaan aanmedewerkers van E. & J. Gallo Winery Europe, het merk Barefoot Wine, of medewerkers of vertegenwoordigers van elke organisatie die betrokken is bij hetuitvoeren van de sweepstake. Ook mag de deelnemer geen familielid van een van deze personen zijn. 

2. Deelname aan deze sweepstake is gratis (geen aankoop vereist).

In aanmerking komend voor deelname en beperkingen voor deelname

3. Om deel te nemen aan deze sweepstake moet u deelnemen zoals vermeld opde Barefoot Wine BBQ Sweepstake website door uw naam, e-mailadres en leeftijd op te geven (om de wettelijke leeftijdsgrens voor drinken vast te stellen). Door deel te nemen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze officiëlevoorwaarden en staat u toe dat Barefoot Wine contact met u opneemt metinformatie over of materiaal met betrekking tot deze sweepstake. 

4. De wedstrijd begint op 00:01 op 1 mei 2022 en sluit om 23:59 op 30 september 2022 (“Deelnameperiode”). Deze tijden en data zijn ingesteld voor CEST (Midden-Europese zomertijd).

5. Alle deelnames ontvangen voor de opening of na sluiting van de sweepstakezijn ongeldig en nemen geen deel aan de sweepstake. Barefoot Wine is nietverantwoordelijk voor deelnames die vertraagd zijn als gevolg van technische problemen, noch voor enige technische problemen, systeem- of softwarestoringen welke tijdens deelname aan de sweepstake optreden.

6. Barefoot Wine behoudt zich het recht voor om de sweepstake en dezevoorwaarden te annuleren of aan te passen zonder voorafgaand bericht in hetgeval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of elkefeitelijke of verwachte inbreuk op enige van toepassing zijnde wet of regeling of andere gebeurtenissen welke buiten onze controle vallen. Wijzigingen in de sweepstake zullen zo snel mogelijk aan de deelnemers worden doorgegeven.

Prijzen

7. Er is één (1) trekking binnen vijf (5) dagen na sluiting van de deelnameperiodemet één (1) hoofdprijs en 99 overige prijzen. 

8. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt één (1) Weber Genesis E-325s gasgrill met een winkelwaarde van ongeveer € 1.500. Barefoot Wine behoudt zich het recht voor omeen prijs met een overeenkomstige waarde aan te bieden in het geval dat een of alle artikelen niet leverbaar zijn.

9. Negen (9) overige prijswinnaars ontvangen ieder één (1) rookloze Lotus Classic grill met een winkelwaarde van circa € 150. Barefoot Wine behoudt zichhet recht voor om een prijs met een overeenkomstige waarde aan te bieden in hetgeval dat een of alle artikelen niet leverbaar zijn.

10. Negentig (90) overige prijswinnaars ontvangen ieder één (1) prijzenpakketdat een barbecue-handschoen, tang en schort bevat met een winkelwaarde van circa € 50. Barefoot Wine behoudt zich het recht voor om een prijs met eenovereenkomstige waarde aan te bieden in het geval dat een of alle artikelen nietleverbaar zijn.

11. Alleen de winnaars kunnen de prijzen in ontvangst nemen. Voor de prijzenwordt geen alternatief in contant geld geboden en de prijzen kunnen niet worden overgedragen, terugbetaald, omgeruild of aangevuld.

12. Barefoot Wine accepteert, in de meest ruime zin als toegestaan door de wet, geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade geleden of ondervonden doordeelnemers als gevolg van deelname aan de sweepstake of gebruik van de prijsof prijzen. Barefoot Wine is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leverenof uitvoeren van verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van onvoorziene omstandigheden die buiten haar controle liggen.

Selectie van de winnaars

13. Deelnemers worden binnen vijf (5) werkdagen na sluiting van de sweepstakedoor computersoftware willekeurig geselecteerd uit alle geldige deelnames en ontvangen bericht hierover per e-mail. Alle redelijke inspanningen zullen worden verricht om contact op te nemen met de winnaar(s), maar als een winnaar nietbinnen tien (10) werkdagen op de mededeling reageert, niet in aanmerking komtvoor deelname of onderworpen is aan een van de beperkingen voor deelname, dan zal hij of zij het recht op de prijs verliezen en wordt opnieuw geloot uit de resterende in aanmerking komende deelnemers om een nieuwe winnaar teselecteren.

14. Winnaars dienen een bezorgadres op te geven voor de bezorging van de prijsevenals een bevestiging van hun leeftijd; de hoofdprijs wordt rechtstreeks dooreen expediteur vanaf Weber bezorgd. Alle andere prijzen worden verzonden dooreen pakketdienst (bijv. DHL, UPS enz.). Alle prijzen worden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het bezorgadres verzonden. 

15. Barefoot Wine behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaars tegebruiken en vermelden bij marketingberichten op de website gedurende eenperiode van één jaar, zonder enige compensatie voor de winnaars. 

16. Alle persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de sweepstake zullen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleidvan Barefoot Wine, gepubliceerd op www.barefootwine.nl.

Sponsor en verwerkingsverantwoordelijke

17. U geeft uw informatie aan Barefoot Wine ten behoeve van deze sweepstake. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de sweepstake dient u terichten tot de eigenaar van het merk Barefoot Wine, E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ.

18. U kunt contact opnemen met Barefoot Wine:

(a) per post, op het hierboven genoemde postadres;

(b) door het contactformulier op onze website te gebruiken; of

(c) door een bericht te plaatsen op onze social media-kanalen.

19. De sweepstakes en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandrechtbanken.

Deze sweepstake wordt gesponsord door BarefootWine, E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ.

© 2022 Barefoot Wine, Modesto, CA.